Erfaring og kompetanse

- Erfaringene omfatter mange fagområder innen generell og spesiell pediatri. Hun har i mange år arbeidet med nyfødtmedisin, infeksjonsproblematikk hos små og store barn, akutt pediatri, lungemedisin (astma og allergi), hjertesviktproblematikk hos barn, onkologi, nevrologi og habilitering.

- Undervist medisinerstudenter ved Universitetet i Oslo og Barneklinikken, Rikshospitalet om barn og barnesykdommer i 10 år og har dessuten formidet medisinskfaglige temaer for helsepersonell fra 1993.

 • Betty Kalikstad har mer enn 20 års erfaring fra spesialisthelsetjenesten og har arbeidet med premature, syke nyfødte og barn innen pediatri, anestesi og kirurgi. Hovedspesialiseringen i barnemedisin (pediatri) fra Barneklinikken, Rikshospitalet som også var hennes hovedarbeidssted fra mars 1998 frem til februar 2012, de siste 10 årene som universitetslektor med undervisning av medisinerstudenter på 3. og 9. semester (det internasjonale semesteret ved Universitetet i Oslo, UiO) med tilleggsutdanning i Pedagogikk fra UiO (2007), er fortsatt tilknyttet Universitetet i Oslo. Siden 1998 faglig fordypning innen medikamentell behandling av nyfødte og barn (neonatal- og pediatrisk farmakoterapi) ved Barneklinikken, Rikshospitalet. I noen av disse årene arbeidet hun i tillegg som overlege ved Barsel avdelingen, Bærum sykehus. I senere år også vært sakkyndig for Norsk Pasientskade Erstatning (NPE).
 • Betty Kalikstad har mer enn 20 års erfaring fra spesialisthelsetjenesten og har arbeidet med premature, syke nyfødte og barn innen pediatri, anestesi og kirurgi. Hovedspesialiseringen i barnemedisin (pediatri) fra Barneklinikken, Rikshospitalet som også var hennes hovedarbeidssted fra mars 1998 frem til februar 2012, de siste 10 årene som universitetslektor med undervisning av medisinerstudenter på 3. og 9. semester (det internasjonale semesteret ved Universitetet i Oslo, UiO) med tilleggsutdanning i Pedagogikk fra UiO (2007), er fortsatt tilknyttet Universitetet i Oslo. Siden 1998 faglig fordypning innen medikamentell behandling av nyfødte og barn (neonatal- og pediatrisk farmakoterapi) ved Barneklinikken, Rikshospitalet. I noen av disse årene arbeidet hun i tillegg som overlege ved Barsel avdelingen, Bærum sykehus. I senere år også vært sakkyndig for Norsk Pasientskade Erstatning (NPE).
 • Utdannet ved Universitetet i Umeå, med tilleggsutdanning innen idrettsmedisin fra idrettsuniversitetet i Umeå og avlagt spesialoppgave innen handicap-idrett og skader. Også arbeidet ved idrettsskadeklinikken ved Sykehuset i Telemark i flere år ved siden av ordinært arbeide.
 • Lederutdanning fra Den Norske Legeforening for ledere på nivå 3-5 i 2014.
 • I flere år også arbeidet med barnenevrologiske tilstander, inkludert hjerneslag i nyfødtperioden og behandling av hjerneslag og ervervede hjerneskader hos barn i alle aldre samt epilepsibehandling og tverrfaglig arbeide knyttet til barn med sammensatte vansker og funksjonsnedsettelser.
 • Internasjonalt arbeidet spesielt med fagfeltet medikamentell behandling av barn (0-18 år) med bl.a. flerårige styreverv for EUDIPHARM (undervisning innen legemiddelbehandling av barn i Europa lokalisert til Brussel), vært tilknyttet faggruppen MEDICHILDREN på EMA (det Europeiske Legemiddelverket, London) og den vitenskapelige Europeiske foreningen ESDPPP (European Society for Developmental Perinatal and Paediatric Pharmacology) i perioden 2006-2013, som president for denne vitenskapelige foreningen fra 2009 til 2011. Det kan nevnes at arbeider bl.a. utført av denne internasjonale foreningen (ESDPPP) bidro sterkt til klargjøring av behovet for egen lovgivning for medisiner til barn i EU med publiserte forskningsdata, som også støttet opp om arbeidet til lovgivningen om legemidler til barn (den pediatriske EU reguleringen) som trådte i kraft januar 2007 (ref.; tidligere president i ESDPPP: Professor Anders Rane ved Karolinska instituttet, Sverige).
 • Undervist innen feltet medikamentell behandling av barn (legemidler til barn, bivirkninger og skader av legemidler til nyfødte og barn) for ulike grupper helsepersonell; medisinerstudenter ved bl.a. Universitetet i Oslo, sykepleiere (akutt pediatri), sykepleiespesialiseringen (innen pediatri, anestesi og intensiv), sykepleiere i nyfødtspesialiseringen (den nasjonale utdanningen ved Lovisenberg Diakonale Høyskole i Oslo) og ved sykepleier utdanningen på Høyskolen i Oslo, samt for farmasøyter og apotekerteknikere i regi av Apotekerforbundet.
 • Forskningsopphold i utlandet:
 • 2004: Paris; hos Professor Evelyne Jacqz-Aigrain ved Kvinne- og Barnesykehuset Hopital Debre; Service de Pharmacologie Pédiatrique et Pharmacogénétique, Centre d'Investigations Cliniques Pédiatrique, Université Paris.
 • 2009: Uppsala; hos docent, leder og samarbeidspartner Anders Isaksson Uppsala Array Platform, Akademiska Sjukhuset.
 • Arrangert tre videre- og etterutdanningskurs innen medikamentell behandling av nyfødte og barn for leger i regi av Den norske legeforening i 2003, 2005 og 2011 samt hatt undervisning for leger og sykepleiere i Helse Sør-Øst høsten 2011 bl.a. innen feltene legemiddelomsetning, bivirkninger og skader av legemiddler hos barn.
 • Invitert som ekspert til WHO høsten 2008 og holdt foredrag der om medisiners omdanning, virkning og effekt hos nyfødte.
 • Invitert av EU kommisjonen for evaluering av pediatriske forskningsprosjekter innen områdene: «Personalised Medicine» og «New Therapies for chronic diseases» hos barn.
 • Utgitt to populærvitenskapelige bøker på CappelenDamm: Barn og medisiner (2007) og Barnehelse (2012).

Verv

Nasjonale Komiteer:


Ledet og organisert 3 kurs i regi av den norske legeforeningen (DNLF) for videre- og etterutdanning av leger innen medikamentell behandling av barn; pediatrisk og perinatalmedisinsk farmakoterapi:

Nasjonale Komiteer:

Ledet og organisert 3 kurs i regi av den norske legeforeningen (DNLF) for videre- og etterutdanning av leger innen medikamentell behandling av barn; pediatrisk og perinatalmedisinsk farmakoterapi:

2011:

______________


Drug Therapy in Pregnancy, Neonates, Infants and Children - Challenges in Treatment, Assessment, and ADRs, CME kreditert, Rikshospitalet
2005:
Nordic CME: Drugs for fetuses, infants and children. New developments in regulations, drug development, and use. CME kreditert, Soria Moria, Oslo
2003:
Medicating children and infants (Bedre medikamenter til barn - ny viten), CME kreditert, Rikshospitalet
Internasjonale Komiteer:


2011-d.d.:

______________


Medlem av: International advisory board and working committee Diabil (EU-godkjent studie om barn med diabetes), ved Professor David Klatzman, Paris
2006-2013:
Styremedlem ESDP; den internasjonale vitenskapelige foreningen; European Society for Developmental, Perinatal and Pediatric Pharmacology; fordypning i spørsmål knyttet til medikamentell behandling i perinatalperioden, neonatalperioden og hos barn.
2011:
Styremedlem og ledet organiseringen av 13th biannual ESDP Congress, Oslo, June 15-17 2011
2009-2011:
President for den internasjonale vitenskapelige foreningen ESDP
2008-2009:
Ekspertrådgiver i WHO Dept.of Reproductive Health; Geneve, Sveits 22.10.2008 relatert til internasjonale retningslinjer for p-pillebruk med overgang til nyfødte under amming; med bakgrunn i kompetansen innen medikamentomsetning hos nyfødte. "Hormonal Contraceptive Use during Lactation & neonate"; Technical consultation on hormonal contraceptive use during lactation and effects on the newborn.
2008:
Medlem av arrangørkomiteen for kongressen; 11th biannual ESDP Congress Rotterdam, Nederland
2003-2007:
Medlem: Eudipharm, en vitenskapelig underforening av ESDP: Module on evaluation of medicinal products in children; Eudipharm: Module on evaluation of medicinal products in children; Eudipharm: Module on evaluation of medicinal products in children
2005:
Styremedlem MEDICHILDREN ved EMA, ledet av pediater Agnes Saint Raymond; European network for Paediatric Pharmacotherapy, London